0

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสันทรายหลวงทั้งตำบล ตำบลสันทรายน้อยทั้งตำบล บางส่วนของตำบลสันพระเนตร และบางส่วนของตำบลป่าไผ่
เทศบาลตำบลสันทรายหลวงเดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล และได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งสุขาภิบาลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ว10 ธันวาคม พ.ศ. 2499 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 74 ตอนที่ 7 ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2500 โดยได้ขยายเขตการปกครอง 2 ครั้ง
ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เทศบาลตำบล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 ปัจจุบันมีพื้นที่ 36 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่รับผิดชอบ

ตำบลสันพระเนตร
หมู่ที่ 2 บ้านแม่คาว

ตำบลสันทรายน้อย
หมู่ที่ 1 บ้านแม่ย่อยเหนือ
หมู่ที่ 2 บ้านแม่ย่อยใต้
หมู่ที่ 3 บ้นสันทรายมูล
หมู่ที่ 4 บ้านสันคะยอม
หมู่ที่ 5 บ้านโจ้
หมู่ที่ 6 บ้านทรายทอง
หมู่ที่ 7 บ้านสันคะยอมใต้
หมู่ที่ 8 บ้านเด่นสันคะยอม
หมู่ที่ 9 บ้านสันทรายน้อย
หมู่ที่ 10 บ้านสันทรายเงิน

ตำบลสันทรายหลวง
หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งยาว
หมู่ที่ 2 บ้านป่าลาน
หมู่ที่ 3 บ้านข้าวแท่น
หมู่ที่ 4 บ้านสันทรายหลวง
หมู่ที่ 5 บ้านท่อ
หมู่ที่ 6 บ้านสันป่าสัก

Sittichai Wimala
Librarian at Maejo University Archives

เทศบาลเมืองแม่โจ้

Previous article

ป่าชุมชนบ้านห้วยแก้ว

Next article

You may also like

More in DISCOVER