DISCOVER

วัดศรีทรายมูล (แม่แต)

ประวัติและความเป็นมา วัดศรีทรายมูล (แม่แต) ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 77 หมู่ที่ 5 ตําบลแม่แฝก อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดมหานิกาย มีเนื้อที่ตั้งวัด 3 ไร่ 3 งาน 65 ตารางวา ทิศเหนือจดเหมือง ทิศใต้จดทางเดิน ทิศตะวันออกจดูทางเดิน ทิศตะวันตกจัดเหมืองสาธารณะและ ...
DISCOVER

วัดพระธาตุจอมกิตติ

ประวัติและความเป็นมา วัดพระธาตุจอมกิตติ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วัดพระธาตุจอมกิตติ เป็นพระเจดีย์รูปทรงปราสาท ภายในบรรจุพระบรมธาตุ สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมล้านนา ก่อด้วยอิฐถือปูน ตั้งอยู่บนยอดเขาเล็กๆ ที่บ้านพระธาตุ ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นพระเจดีย์ที่สำคัญและเก่าแก่ของตำบลแม่แฝก สมัยก่อนนั้นเดิมเป็นที่รกร้าง มีชาวบ้านเห็นแสงสว่างปรากฏในเวลากลางคืน ซึ่งมีการพบเห็นหลายคนในบริเวณไม่ไกลจากดอยนั้น ต่างก็พูดตามที่ตนเห็นตรงกันต่อมาได้มีพระธุดงค์องค์หนึ่ง ...
DISCOVER

วัดป่าบง

ประวัติและความเป็นมา วัดป่าบง ตั้งอยู่เลขที 3 หมู่ 2 ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สร้างวัดเมื่อปี พุทธศักราช 2440 ด้วยความร่วมมือร่วมใจ สามัคคีกันของประชากรในหมู่บ้านป่าบง และ หมู่ บ้านใกล้เคียงเพื่อเป็นบุญเขต โดยก่อนหน้านั้น มีวัดเดิมคือวัดนันทาราม (ปัจจุบันวัดร้าง) ซึ่งเป็นที่ลุ่มประสบอุทกภัยหลายครั้งจนไม่สามารถใช้สถานที่นั้นได้อีก จึงได้ประชุมปรึกษากันถึงเรื่องการสร้างวัดใหม่ ในที่ประชุมมีมติสร้างวัดใหม่ ...
DISCOVER

วัดเจดีย์แม่ครัว

ประวัติความเป็นมา วัดเจดีย์แม่ครัว  ตั้งอยู่เลขที่ 94 หมู่ที่ 3 ตําบลแม่แฝกใหม่ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อในอดีตนั้น ที่ตั้งวัดและหมู่บ้านเจดีย์แม่ครัวปัจจุบันเป็นป่าลึกไม่มีผู้คนอาศัยอยู่มีประชาชนอาศัยอยู่บริเวณแม่น้ำปิงห่างจาก วัดเจดีย์แม่ครัวไปทางทิศตะวันตกประมาณ 3 กิโลเมตร ต่อมาได้มีผู้คนเข้ามาบุกเบิกป่าเป็นที่อยู่อาศัยและที่ทํากิน และได้พบซากสิ่งของต่าง ๆ เป็นที่ธรณีสงฆ์ในปัจจุบัน ห่างจากวัดไปทางทิศตะวันออกประมาณ 500 เมตร ที่แสดงให้เห็นว่าเคยเป็นวัดมาก่อน เช่น ...
DISCOVER

วัดบ้านโป่ง

ประวัติวัดบ้านโป่ง  วัดบ้านโป่ง  ตั้งอยู่เลขที่153 หมู่ที่ 2 ตําบลแม่แฝก เขต 1 อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด มหานิกาย  ได้รับอนุญาตสร้างวัด วันที่ 15 มีนาคม 2421 ชื่อว่าเจ้าบ้านโป่ง รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 23 มิถุนายน 2470 ...
DISCOVER

วัดแม่เตาไห

ประวัติและความเป็นมา วัดแม่เตาไห ตั้งอยู่เลขที่ 75 หมู่ 1 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดแม่เตาไห ตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้าน(แต่เดิมสันนิฐานว่าชื่อบ้าน “แม่คำเก้าไห” (“คำ” ในภาษาเหนือคือ “ทองคำ” ในภาษาไทยกลาง) ต่อมาเกิดความแห้งแล้ง ขาดน้ำกินน้ำใช้ถึงขนาดที่ว่าเต่าร้องไห้ เพราะไม่มีพืชผักและน้ำ จึงมาเป็น บ้านแม่เต่าไห้และกร่อนเสียงมาเป็นแม่เตาไห)  สร้างวัดขึ้นเมื่อ ...
DISCOVER

วัดป่าลาน

ประวัติและความเป็นมา วัดป่าลาน เดิมเรียกชื่อว่า วัดตั๊บปั๋นล้าน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2292 ตามที่เล่าขานสืบต่อกันมาว่า เดิมวัดป่าลานเป็นสถานที่พักรบของกองทัพทหารจำนวนมากที่มารบกับทหารพม่า หลังสงครามสงบลง พวกทหารบางส่วนก็แยกย้ายกันกลับภูมิลำเนาเดิม บางส่วนก็ตั้งหลักฐานอยู่ที่นี่ พร้อมกันนั้นก็ได้สร้างวัดขึ้น เรียกชื่อว่า วัดตั๊บปั๋นล้าน ต่อมาทางการได้พัฒนาบ้านเมือง จัดเป็นสัดส่วนให้ง่ายต่อการปกครอง จึงจัดตั้งเป็นหมู่บ้านให้ชื่อว่า หมู่บ้านป่าลาน เพราะมีต้นลานมาก ชาวบ้านจึงเรียกกันเพี้ยนตามชื่อของหมู่บ้านว่า วัดป่าลาน จนถึงปัจจุบัน ...
DISCOVER

วัดร้องเม็ง

วัดร้องเม็ง เป็นชื่อวัดในชนบทห่างไกลยากที่คนทั่วไปจะรู้จัก หากไม่ได้วิสัยทัศน์อันกว้างไกลของ หลวงพ่อศรีผ่อง หรือ พระครูโกวิทธรรมโสภณ ริเริ่มรวบรวมสิ่งของเก่ามีค่า และบางคนอาจไม่เห็นค่า นำมาจัดแสดงให้ศรัทธาประชาชนได้ชมโดยถือเป็นของไม่เห็นค่า นำมาจัดแสดงให้ศรัทธาประชาชนได้ชมโดยถือเป็นของส่วนรวมทุกคน ไม่มีการซื้อ-ขาย ไม่มุ่งหวังการค้าใดๆ ถ้าผู้มีจิตศรัทธาจะบริจาคสิ่งของเข้ามาเพิ่มก็รับ แต่จะนำมาขายนั้นไม่มีการซื้อ ตั้งใจให้เป็นที่รวบรวมของเก่าอันเกิดจากจิตศรัทธาสละให้เป็นของส่วนรวมในรูปพิพิธภัณฑ์ของวัด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2527 หรือ 30 ปีที่แล้วอันเป็นวันคล้ายวันกิดท่านพระครูโกวิทธรรมโสภณ ( ...

Posts navigation